Leaderboard
[see leaderboard]
Rank Name Time
1 py 32.537
2 py 32.755
3 py 33.716
4 py 33.829
5 py :) 33.867
6 py 34.039
7 py 34.745
8 py 34.838
9 py 35.763
10 \o/ Fred \o/ 35.816
11 \o/ Fred \o/ 35.870
12 py 36.245
13 py 36.272
14 \o/ Fred \o/ 36.600
15 py 36.721
16 \o/ Fred \o/ 36.898
17 \o/ Fred \o/ 37.166
18 \o/ Fred \o/ 37.346
19 py 37.611
20 py 37.809
21 py 38.072
22 py 38.101
23 \o/ Fred \o/ 38.196
24 Alex 38.359
25 Fred \o/ 38.430
26 \o/ Fred \o/ 38.647
27 py 38.649
28 \o/ Fred \o/ 38.681
29 py 38.997
30 py 39.015
31 py 39.207
32 \o/ Fred \o/ 39.513
33 \o/ Fred \o/ 39.686
34 \o/ Fred \o/ 40.110
35 py 40.514
36 py 40.674
37 Alex 40.676
38 py 40.710
39 py 40.930
40 \o/ Fred \o/ 41.353
41 \o/ Fred \o/ 41.555
42 py 41.842
43 \o/ Fred \o/ 42.118
44 py 42.204
45 \o/ Fred \o/ 42.394
46 py 42.594
47 \o/ Fred \o/ 42.610
48 \o/ Fred \o/ 42.778
49 Insane0 42.781
50 Fred \o/ 42.928
51 py 43.432
52 Alex 43.734
53 \o/ Fred \o/ 43.843
54 Insane0 43.913
55 Tom 44.300
56 Alex 44.365
57 \o/ Fred \o/ 44.706
58 Insane0 44.708
59 \o/ Fred \o/ 45.175
60 Insane0 45.230
61 Alex 45.641
62 Alex 45.862
63 \o/ Fred \o/ 45.895
64 Insane0 45.957
65 Charlie 45.989
66 \o/ Fred \o/ 46.229
67 Insane0 46.303
68 Alex 46.424
69 Insane0 46.873
70 Insane0 47.154
71 ju 47.184
72 Insane0 47.370
73 \o/ Fred \o/ 47.575
74 Insane0 47.694
75 Tom 47.846
76 Alex 48.342
77 ju 48.641
78 Charlie 49.190
79 Alex 49.404
80 Tom 49.527
81 Insane0 49.652
82 ju 49.775
83 Fred 50.197
84 \o/ Fred \o/ 50.437
85 Yhuang 51.044
86 ju 51.316
87 Fred \o/ 51.327
88 GUI 51.471
89 Alex 51.692
90 Tom 51.881
91 Insane0 52.635
92 Alex 52.703
93 Insane0 52.738
94 Insane0 52.984
95 Charlie 53.121
96 \o/ Fred \o/ 53.346
97 Marco 53.383
98 Fred \o/ 53.435
99 Fred 53.527
100 Yhuang 53.591
101 Marco 53.911
102 Insane0 53.923
103 Insane0 54.368
104 Marco 55.031
105 Alex 55.080
106 Insane0 55.204
107 Noé 55.407
108 Marco 55.499
109 vinyl 57.568
110 Charlie 58.006
111 Akim 58.095
112 58.177
113 Insane0 60.138
114 60.280
115 Insane0 61.169
116 Charlie 61.170
117 Adrien 61.196
118 Alex 62.414
119 63.187
120 64.261
121 Nathan 64.382
122 Nathan 64.690
123 Omar 64.708
124 vinyl 64.911
125 Alex 65.447
126 Insane0 65.609
127 Charlie 65.632
128 ju 65.680
129 66.803
130 Camille 67.273
131 Nathan 67.771
132 vinyl 69.511
133 Nathan 69.992
134 Nathan 70.390
135 Nathan 70.581
136 test 70.900
137 72.338
138 Nathan 73.422
139 * 74.386
140 Pedro 74.439
141 Adrien 74.710
142 tewfik 75.381
143 76.214
144 77.470
145 Flo 77.521
146 78.191
147 GNOU 79.367
148 79.715
149 81.437
150 81.886
151 Noé 82.304
152 GUI 83.373
153 tewfik 83.698
154 Alex 84.350
155 84.656
156 Julie 85.133
157 GUI 86.208
158 87.554
159 88.619
160 a 91.493
161 vinyl 91.871
162 marion 91.904
163 GUI 93.211
164 Nathan 93.373
165 93.596
166 Lolo 95.980
167 96.562
168 o< o< o< \_O< 98.282
169 98.512
170 Tom 98.946
171 99.673
172 100.088
173 Simon 101.173
174 101.730
175 * 108.575
176 109.703
177 Damien 111.622
178 Ben 115.498
179 - 115.607
180 Laurent 120.525
181 121.640
182 Dyne 125.680
183 marion 132.436
184 test 138.805
185 john 146.269
186 vinyl 153.593
187 léo 157.587
188 pouet 167.903
189 169.035
190 Nathan 185.554
191 john 237.353
192 Akim 261.000